František Muzika

Velká monografie významného českého umělce a výtvarného pedagoga Františka Muziky, jehož dílo bylo od počátků nerozlučně spjato s osudy české meziválečné avantgardy a tvoří nedomyslitelnou součást naší moderní výtvarné kultury. Věnuje se převážně Muzikově volné malířské a kreslířské tvorbě a jeho návrhům divadelních scén a kostýmů.

naKL.Gallery, NM, Alšova jihočeská galerie

Doporučená cena: 1,900.00Kč
Naše cena: 1,900.00Kč
1,900.00Kč

Kniha Tutáč

Kniha Tutáč ještě nevyšla, a už měla za sebou svoje osudy. Osudy přepisování do minulého času a osudy odmítání. Ty první psaly osobnosti kulturního života, které ministr ve svém zápisníku zmiňuje a jež mezi jeho napsáním a vydáním zemřely. Odteď však všichni, co umřou, zůstanou už pořád naživu. Kniha Tutáč je prý laciná. Jistě, vždyť i přes svůj utopický (či dystopický?) charakter musí pro vytvoření rezonančního rámce zrcadlit aktuální kolotočářský celek české kultury. Nechápu, že to někdo nechápe.

Doporučená cena: 190.00Kč
Naše cena: 171.00Kč
171.00Kč

Speculum exilii Bohemici neboli Exil a naše nynější politická filosofie

Základním tématem myslitelského díla Rio Preisnera je historický konflikt s totalitarismem a speciálně pak postavení české existence v tomto konfliktu, a ještě podrobněji pak, opět v historické dimenzi, ztráta identity české existence ve střední Evropě po roce 1945.

Rukopis Speculum exilii Bohemici s podtitulem Exil a naše nynější politická filosofie dokončil Rio Preisner v roce 1980 a nyní vychází knižně v celku poprvé. Je nejen pronikavým rozborem vyhnanství jako takového (tedy nejen československého), ale rovněž analýzou soudobého politického myšlení s důrazem na myslitele české (Jan Patočka, Václav Bělohradský, Miroslav Novák, Pavel Tigrid, Václav Havel a další), ale i západní (Leszek Kołakowski, Eric Voegelin aj.). Kniha také reaguje na vznik Charty 77 a situaci v Československu po jejím zveřejnění i na následující novou vlnu politické emigrace na Západ.

Preisner své úvahy o povaze exilu a politickém myšlení odvíjí od pojmu gnóze, který je spjat s dílem významného německo-amerického politického filosofa Erica Voegelina. Celá bohatě rozvětvená úvaha je vpjata do široké významové tkáně souvislostí nejen politicko-filosofických a obecně filosofických, ale i kulturních a dějinných. České politické myšlení je tu reflektováno v souvislosti s jeho zdroji nejen z oblasti filosofie politiky, ale i filosofie jako takové. Preisner zde vede své kritické ostří zejména proti dialektickému myšlení G. W. Hegela.

Ve Speculu se Preisner pohybuje mezi dvěma póly – na jedné straně je jeho politické myšlení ukotveno v evropské a severoamerické politické kultuře, na druhé straně v českém politickém myšlení a obojí podrobuje kritice. Právě svým kritickým radikalismem je tato kniha cenná a patří k tomu nejlepšímu, co na půdě českého politického myšlení vzniklo.

Rio PREISNER (13. listopadu 1925 v Mukačevu na tehdejší Podkarpatské Rusi – 2. srpna 2007 v Indianě v USA), básník a esejista, filosof, teatrolog, germanista a překladatel. Reálné gymnázium studoval v Mukačevu a v Praze. Po maturitě pracoval až do konce války jako dělník v ČKD Praha. V letech 1945–1950 studoval na FF UK germanistiku a anglistiku, poté působil na fakultě a překládal pro nakladatelství Svoboda. V letech 1952–1954 vykonával vojenskou službu u Pomocných technických praporů, poté byl učitelem němčiny v Jazykové škole v Praze. Od roku 1965 se živil jako překladatel z povolání. V roce 1968 odešel s rodinou do USA a působil jako germanista na Pennsylvania State University, od roku 1973 jako řádný profesor. V roce 1992 odešel do důchodu a až do konce života zůstal trvale v USA. – Rio Preisner vstoupil do literatury jako teatrolog a překladatel soustřeďující se na tvorbu Johanna Nepomuka Nestroye. Brzy ale převážil jeho zájem o filosofii, politiku a náboženství. V Preisnerově díle vyniká esejistická trilogie Kritika totalitarismu (1973), Česká existence (1984), Až na konec Česka (1987), v níž analyzoval aspekty komunistické totality a její konkretizace v české společnosti 20. století. Po pádu komunismu vydal v Čechách dvoudílnou knihu Americana. Zpráva o velmoci (1992), v níž zkoumá myšlenkový a historický vývoj moderní Evropy a Ameriky. Práce O životě a smrti konzervatismu vyšla v roce 1999. Svoji poezii publikoval knižně poprvé v roce 1968 ve sbírce Kapiláry. Následovaly exilové sbírky Odstup (1977), Zvíře dětství (1978), Zasuto (1980) a Královská cesta. Palimpsest (1989). Po pádu komunismu vydal v Čechách knihy veršů Visuté mosty a Praha za časů plujících ker (obě 1992).

Doporučená cena: 333.00Kč
Naše cena: 300.00Kč
300.00Kč

Prostory zjevnosti Dílo ve struktuře světa

Předkládané stati tvoří sice soubor samostatných studií, přesto jsou alespoň trochu provázané – pokoušejí se z fenomenologického hlediska prozkoumat způsob, jak může skrze výtvarné dílo vyvstat zjevnost jsoucího.
Sborníček vznikl na laskavý popud vydavatele, jehož si velmi vážím. Obsahuje texty, které už byly publikovány (podrobnější údaje nalezne čtenář v ediční poznámce). Protože však šlo o publikace v německém jazyce nebo v méně dostupných edicích, bude snad mít jejich nové sebrání pro čtenáře přece nějaký další užitek.

Doporučená cena: 299.00Kč
Naše cena: 269.00Kč
269.00Kč

Člověk nad dějinami

Dosud nevydané rukopisné dílo brněnského historika a pedagoga Bohdana Chudoby (1909–1982), žijícího od roku 1948 v exilu, čítá desítky svazků, mezi nimi několik románů, pohádky, povídky i práce esejistické a memoárové. Jeho vrcholem je obří práce Člověk nad dějinami, esejisticko-literárně-historické uchopení vývoje evropské civilizace, evropského člověka a evropské vzdělanosti od pravěku do dvacátého století. Chudoba se zde projevuje jako vynikající esejista vytříbeného stylu, vzdělanec světového rozhledu a neobyčejně osobitý myslitel. V českém kontextu jde o dílo svou šíří zcela jedinečné, nesrovnatelné s jemu podobným. Století za staletím kráčíme s Chudobou evropskou historií, kulturou, vzdělaností a politikou, nejsme však svědky shrnování faktů, ale osobité a velmi kritické interpretace. Chudoba promýšlí, přičemž Evropu vidí v souvislostech mimoevropských starověkých kultur a civilizací. Podobně jako Jindřich Chalupecký v knize Evropa a umění, i Chudoba ve své knize píše o tom, co naléhavě sám prožívá, nejde mu pohled z odstupu, ale doslova o život. Kniha je doplněna jmenným rejstříkem, zprávou o celku Chudobovy literární pozůstalosti, dvěma zasvěcenými doslovy a obsáhlou fotografickou přílohu, přibližující Chudobův život. Vychází jako první svazek souborného vydání Díla Bohdana Chudoby.

Doporučená cena: 499.00Kč
Naše cena: 449.00Kč
449.00Kč
Syndikovat obsah