Knihy básní

První souborné vydání básnických sbírek autorky (1946–2013; od roku 1969 žila ve Francii), jež si sama uspořádala a připravila k vydání. Shrnuje básnické sbírky Ryba k rybě mluví (1969), Ztráta řeči (1973), Extra Dry Silence (1988), Bez názvu (1991), Tělesná schránka (z let 1992–96) a Zimní derviš (2008). Poetika Vladimíry Čerepkové, ve svých počátcích ovlivněná Allenem Ginsbergem a Janem Zábranou, se vyvinula ve zcela osobitý básnický hlas, pro nějž bychom v novodobé české poezii jen stěží hledali obdobu. Přes drásavé litanické básně plné konkrétních reálií, vypovídající o exilu jako novodobém lidském údělu (ve sbírce Ztráta řeči), došla Čerepková k jakémusi až téměř odhmotněnému básnickému minimalismu (ve sbírkách Bez názvu a Tělesná schránka). Soustředěné verše sbírky Zimní derviš, plné osobní naléhavosti, zachycují většinou přírodní rámec, skrze nějž je nahlížen lidský osud, uplývání času a míjení všeho uchopitelného. Poslední sbírka Vladimíry Čerepkové odkazuje ve svých nejlepších básních k výrazové úspornosti staré čínské či korejské poezie.

Doporučená cena: 348.00Kč
Naše cena: 348.00Kč
348.00Kč

Tanečník na úsvitu: Hledání básníka Bárty

Detektivní umění má mnoho rovin a mnoho tváří. Věda v detektivním pátrání může být úctyhodná, dokonce brilantní, ale nikdy nemůže nahradit neúprosný postup bystrého intelektu na světlou mýtinu pravdy. (Nero Wolfe)

Na počátku byla dětská vzpomínka na rodinného přítele. Detektivním pátráním soukromé badatelky odhalen literárně-historický omyl. Ojedinělý literární žánr: detektivka všedního dne, jak autorka rozesílá množství dopisů a emailů, prodírá se kartotékami, archivními dokumenty, hledá a nenalézá, vzápětí euforie nad nečekanými objevy. Dvě autorské identity spletené v jednu, rozpletené ve dva příběhy: básníka a lékaře. Františka Bárty. Pak už konec dobrodružství, nastává práce: životopisy, výběr z díla, bibliografie, jmenný rejstřík – a vše směřuje do sazby a tisku. Kniha je na světě.

nakl.Nautilus

Doporučená cena: 288.00Kč
Naše cena: 288.00Kč
288.00Kč

Přijde den, ano už je tady... Korespondence Bohdana Chudoby 1977-1981

Dát zaznít hlasu těch, kdo byli umlčováni, odsuzováni k mlčení
Korespondence s nejbližšími přáteli, Františkem Pinďákem a Jaroslavem Vrzalou, také však s Tomášem Špidlíkem, který jako jeden z mála prolamoval mlčení o svérázném mysliteli a filosofovi dějin Bohdanu Chudobovi. Uveřejněné dopisy, redakčně doplněné stovkami poznámek pod čarou, přinášejí objevný pohled na realitu české emigrace a mnohdy až radikálně boří její mainstreamový obraz. Zejména co se týká redaktora římských Studií Karla Skalického, profesora Rio Preisnera i dalších.
Zároveň, zejména v korespondenci s Tomášem Špidlíkem, nalezneme skvělé pasáže přibližující Chudobův pohled na dějiny a základy křesťanského myšlení – na jednu stranu zaměřené na „řeč rybářů“ Nového zákona a na druhou stranu překvapivě moderní.

nakl.Nautilus

Doporučená cena: 349.00Kč
Naše cena: 349.00Kč
349.00Kč

Morální slepota Ztráta citlivosti v tekuté modernitě

V životě, kde jsou hodnoty odvozovány od kasovních trháků a lidé touží po nejnovějších technických a módních vychytávkách, kde svůj názor odvozují od bulvárních drbů a jsou líní přemýšlet nad složitými otázkami, čelíme vážnému riziku, že ztratíme citlivost a přestaneme vnímat utrpení druhých.

Zlo totiž neodhaluje svou tvář jen za okolností, v nichž lidé často jednají pod extrémním nátlakem, jako jsou například války, projevuje se převážně v každodenní necitlivosti k utrpení druhých, v neschopnosti či odmítání je pochopit a v náhodném odvracení etického pohledu. Zlo a mravní slepota se skrývají v tom, co považujeme za normální, v triviálnostech a v banalitě každodenního života, a to nejen v abnormálních a výjimečných případech. Britský sociolog Zygmunt Bauman a litevský filosof a politolog Leonidas Donskis jev morální slepoty analyzují prostřednictvím konceptu adiafory - umístění určitých činů nebo kategorií lidských bytostí mimo svět morálních závazků a hodnocení. Adiafora implikuje postoj lhostejnosti k tomu, co se ve světě děje, je znakem mravní otupělosti, která se podle autorů stále více vzmáhá v západní společnosti.
Vydáním knihy Morální slepota s podtitulem Ztráta citlivosti v tekuté modernitě navazujeme na předešlé Baumanovy tituly (Tekuté zlo, Tekutý život, Tekutý strach).

Doporučená cena: 429.00Kč
Naše cena: 429.00Kč
429.00Kč

Podoby zla Ďábel jako teologický relikt

Úvahy o zlu a rozmanitosti jeho forem a projevů, kritika církve, která institucí ďábla vytváří v lidech pocity strachu a zajišťuje si tak jejich poslušnost.

Strach je podle Drewermanna každému jedinci vštěpován na samém počátku jeho individuálního života. Je to strach z porušení desatera a jeho výkladů, strach z toho, že člověk bude vyloučen z komunity a bude muset žít sám. Církvi se podařilo vytvořit obecně platnou konvenci, že ďábel je analogií zla, čemuž je potřeba se vyhnout, obávat se, mít strach. V souladu s automatickým přijetím této teorie pak atmosféru strachu jako jistého výchovného rituálu lze snadno obecně zneužívat, což v důsledku může vést k různým neurotickým a psychotickým onemocněním, upozorňuje Drewermann a odkazuje na svou praxi psychoterapeuta.
Teolog, psycholog, filosof a spisovatel Eugen Drewermann v knize (text je koncipovan jako rozhovor novináře J. D. Kogela s Drewermannem) rozvíjí také své úvahy o lidské agresi, zoufalství a víře, odpuštění a negaci, nahodilosti a hledání ospravedlnění v existenci, o biologii, sociální psychologii a psychoanalýze, o teologické nauce o prvotním hříchu a vykoupení, o církevní hrozbě pekla a křesťanské naději v nebe.
Eugen Drewermann byl profesorem katolické dogmatické teologie v Paderbornu. Roku 1991 mu pro jeho nekonformní názory na morální teologii a biblistiku bylo místním arcibiskupem odňato povolení vyučovat a roku 1992 i povolení kázat. V tomtéž roce byl pak i suspendován z kněžského úřadu. Roku 2005 Drewermann oznámil, že vystupuje z katolické církve. Drewermann je v Německu považován za jednoho z významných myslitelů a nemnoha zbývajících univerzálních vzdělanců.

Doporučená cena: 397.00Kč
Naše cena: 397.00Kč
397.00Kč

Snář mého cvrčka

To sny tvoří svět, praví čínský autor Čang Sien-ming ve své knize Snář mého cvrčka, která je však více než záznamem jeho vlastních snů. Snové vyprávění používá i k otevření našeho podvědomého světa, k zmírnění vnitřních hrůz, i k pokusu o specifickou duchovní očistu. Buduje a spřádá jedinečný fantaskní prostor, kam může utéct duše zkroušená a strádající. Předmětem těchto jeho pokusů je tak svět pomyslný, na hony vzdálený skutečnosti, nebo od ní zcela oddělený — je to stín a přízrak světa reálného, svět surreality. Dělá to však v přesvědčení, že právě tento svět přináší mnohem víc podnětů a sdělení než svět skutečný. Tyto informace se nám odkrývají prostřednictvím dlouhé řady asociací — oživováním osobních životních zkušeností, vzpomínek, objevováním netušených zásob vědomostí, všemocné představivosti.
Literární průzkum snů a nevědomí autor vede hlouběji a dále, než bylo kdy běžné. Z jeho snů stal samostatný tvůrčí akt, z halucinační materie klasické literární dílo. Sny — to jest nevědomí — vědomě pojal jako předmět literatury a svůj postup začal nazývat „snové vyprávění“. Také proto budou mít různí čtenáři při setkání s jeho dílem různé, dokonce protichůdné pocity. V tom ovšem spočívá jedinečné kouzlo literatury a všeobecně umění iluze.

Doporučená cena: 359.00Kč
Naše cena: 359.00Kč
359.00Kč
Syndikovat obsah